Naar startpagina

WAT IS KINDERFYSIOTHERAPIE?
Kinderfysiotherapie is een verbijzondering ofwel een specialisme binnen het vak Fysiotherapie. Na de opleiding fysiotherapie heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in de bewegingsontwikkeling van kinderen en hun functioneren. Deze kennis is opgedaan in een driejarige Master-opleiding. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

Kinderfysiotherapie is het spelenderwijs oefenen van zintuigen en motoriek.

Kinderen leren spelenderwijs bewegen en meestal gaat dat ongemerkt.
Bij sommige kinderen duurt de motorische ontwikkeling langer of wijkt af van wat gebruikelijk is. Een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- dan wel bewegingsapparaat kan hiervan de oorzaak zijn. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden te leren en soms moeten ze leren om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie.
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen van 0 tot 16 jaar.

Baby's
Signalen die bij baby's kunnen wijzen op motorische problemen zijn o.a.: passiviteit, lage spierspanning, overstrekken, onrust, veel huilen, asymmetrie of eenzijdig bewegen.
Bij baby's zullen de consultatiebureau arts en de huisarts signaleren dat er iets aan de hand is. Zij kunnen doorverwijzen naar een kinderfysiotherapeut. Algemeen kan gesteld worden: hoe eerder een kind behandeld wordt, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling zal zijn.

Peuter en kleuters
Jonge kinderen met motorische problemen kunnen daar veel last van hebben. Ook op sociaal gebied, doordat ze niet met leeftijdsgenootjes kunnen meespelen. De kinderfysiotherapeut kan helpen bij het aanleren en verbeteren van vaardigheden. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap beperkt is in zijn bewegen kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en op die manier zo optimaal mogelijk leren functioneren.

Oudere kinderen
Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn, houterig bewegen, veel uit hun handen laten vallen of vaak hun evenwicht verliezen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen of een slechte houding hebben.
De kinderfysiotherapeut kan ook hier helpen door het kind te laten ervaren dat bewegen ook leuk kan zijn, waardoor het kind meer zelfvertrouwen krijgt. Door het verbeteren van vaardigheden en het stimuleren van de ontwikkeling wordt het kind geholpen om uiteindelijk te kunnen functioneren als volwassene.

Intake kinderfysiotherapie
Als een kind is aangemeld volgt een intake. Door middel van onderzoek en testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut krijgt verder relevante informatie van andere betrokkenen zoals onder andere de huisarts, specialist, leerkracht, logopedist en natuurlijk de ouders. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met het kind, de ouders en andere hulpverleners en stelt een behandelplan op.

Behandeling
De kinderfysiotherapie is erop gericht om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten zodat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen een grote rol tijdens de behandeling. De behandeling moet aansluiten bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind, bij de gezinssituatie en de schoolfase, dit vraagt pedagogische kennis en inzicht. Tevens kunnen motorische stoornissen gepaard gaan met (neuro)psychologische- en gedragsstoornissen, die specifieke kennis en vaardigheden vragen in de begeleiding. Uiteraard is een op leeftijd aangepaste wijze van communicatie van groot belang.
Bij baby's bestaat de behandeling vooral uit hanterings- en speladviezen. Om praktische adviezen in de eigen omgeving te kunnen oefenen kan het nodig zijn dat de kinderfysiotherapeut aan huis komt.
Bij alle kinderen wordt er spelenderwijs geoefend. Het oefenmateriaal moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.
De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of de hulpvraag.

Links
www.downsyndroom.nl
www.downsyndroomzeeland.nl
www.kiss-kinderen.nl (Manuele therapie)
www.astmafonds.nl
www.longfonds.nl
www.epvn.nl (Erbse Parese Vereniging Nederland)
www.bosk.nl (Motorisch gehandicapten en hun ouders)
www.vsn.nl (Spierziekte vereniging)
www.epilepsiefonds.nl
www.reumafonds.nl
www.amc.nl/eop (Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren)
www.couveuseouders.nl
www.vroeggeboorte.nl

www.erfelijkheid.nl

www.stichtingkio.nl
www.fysiotherapiecentrumdetol.nl
www.kinderfysiomiddelburg.nl

www.adrz.nl/kinderafdeling
www.revant.nl
www.meezeeland.nl
www.integralevroeghulp.nl

www.nvfk.nl (Nederlandse Vereniging van Kinderfysiotherapeuten)

www.toys42hands.nl

www.cliniclowns.nl
www.unicef.nl

DisclaimerPrivacy