Wat is kinderfysiotherapie

UW PRIVACY

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens binnen onze praktijk?

Algemeen
Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In deze verordening is de omgang met persoonsgegevens beter vastgelegd. Wat dit betekent voor u en voor ons kunt u in het volgende lezen.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar mogen alleen verwerkt worden als daarvoor schriftelijk toestemming gegeven is door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Daarom vragen wij u altijd om bij het eerste bezoek de 'toestemmingsverklaring' te tekenen.

Naast de 'gewone' persoonsgegevens (zoals: naam, adres, telefoonnummer, email, geslacht en geboortedatum) registreren we alleen de volgende “bijzondere” persoonsgegevens:
• BSN-nummer (noodzakelijk voor onze administratie)
• Medische gegevens (noodzakelijk voor een zo goed mogelijke behandeling)
• Ouderlijk toezicht of onder toezicht stelling (alleen in geval van betrokkenheid van jeugdzorg, dit is dan nodig in verband met de toestemming voor de behandeling)

Voor het opvragen en uitwisselen van medische informatie ten behoeve van onderzoek en behandeling vragen wij altijd vooraf uw toestemming.

Ten behoeve van continue kwaliteitsverbetering willen we heel graag dat u deelneemt aan een evaluatie onderzoek. Alvorens we uw email adres doorgeven vragen we eerst uw toestemming.

Wettelijk is voorgeschreven dat we uw persoonsgegevens/dossier 15 jaar moeten bewaren. U kunt echter ten alle tijden bepalen of we uw gegevens moeten bewaren of verzoeken ze geheel of gedeeltelijk eerder te vernietigen.

Uw rechten
Naast bovenstaande heeft u altijd het recht om te weten wat in uw dossier staat. Ook heeft u het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.

Onze plichten
Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de administratie en voor een zo optimaal mogelijke zorg. Wij beschermen uw persoonsgegevens met grote zorg en wel op de volgende wijze:
• Alle medewerkers binnen de praktijk hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend, waarin aangegeven staat dat persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld moeten worden.
• Alle computers zijn optimaal beveiligd.
• De elektronische dossiers worden in een bewaakte omgeving in Nederland bewaard en kunnen alleen door geautoriseerde medewerkers benaderd worden.
• Onze website slaat geen persoonsgegevens op. Heeft u vragen, dan kunt u zich wenden tot uw therapeut of bellen of mailen (zie hiervoor onder de knop CONTACT)

DisclaimerPrivacy